top of page
 Ausblick Dangast
 
Leuchtturm Arngast

Seehund

Poller

Wo de Nordseewellen trecken an de Strand, Wor de geelen Blöme bleuhn int gröne Land,
Wor de Möwen schrieen gell int Stormgebrus, Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.
Friesenlied
Die Jade                                 Die Jade in Kristall
Fenster im Kurhaus Dangast
Leuchtturm aus Etta-Perspektive
bottom of page